Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE
Publisert 02.06.2022 , sist oppdatert 21.06.2022

Identifisering av nye områder til havs

NVE har fått i oppdrag fra Olje- og energidepartementet å identifisere nye områder for fornybar energiproduksjon til havs.

Dette ser vi på i oppdraget

Oppdraget skal gjennomføres av NVE i samråd med andre direktorater. Gruppen av direktorater består av: Oljedirektoratet, Miljødirektoratet, Fiskeridirektoratet, Kystverket, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap og Forsvarsbygg.

Oppdraget går ut på:

 • Å  vurdere om noen av de 13 områdene fra 2012 som ble konsekvensutredet, men ikke åpnet, skal konsekvensutredes på nytt.
 • Å vurdere om nye områder skal åpnes for energiproduksjon til havs.
 • Å vurdere om arealutnytting på de to områdene som er åpnet kan økes.

Oppdraget skal leveres til Olje- og energidepartementet 30. april 2023.

Vi ønsker innspill 

Direktoratsgruppa ønsker nå forslag til:

 •  Nye områder for vindkraft til havs som ikke er utredet tidligere, men som bør vurderes nå
   - Konkrete geografiske områder (kartfestet)
   - Områdetyper som kan være interessante
 • Vi ønsker i tillegg innspill til:
  - Aktuelle områder for annen type energiproduksjon til havs
  - Mulige endringer av områdene som ble konsekvensutredet i 2012
  - Eventuelle utvidelser av de områdene som allerede er åpnet (Sørlige Nordsjø II og Utsira Nord)

Forslagene skal ha en kort begrunnelse. Maksimalt omfang er to sider, eksklusive kartfiler. Vi ber om at forslagene så langt som mulig blir kartfestet med angivelse av geografiske koordinater. Kartdata skal helst leveres som et shapedatasett, i koordinatsystemet Eurref ’89 UTM-sone 33.

Innspill sendes på e-post til: nve@nve.no. Merk e-post med «innspill til identifisering av nye områder for fornybar energiproduksjon til havs» og saksnummer 202203607.

Frist for å levere innspill er 15. august 2022.

Forslagene vil bli lest, men ikke besvart. Forslagene vil, sammen med tidligere forslag til utredningsområder og den strategiske konsekvensutredningen av disse, ligge som grunnlag for videre arbeid.

Kontaktperson

Oppdragsbrev