Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE
Publisert 11.11.2021

Gebyr for miljøtilsyn for vassdragsanlegg 2021

NVEs utgifter til miljøtilsyn faktureres vannkraftkonsesjonærer i form av et tilsynsgebyr. For vannkraftverk fastsettes gebyret for hvert kraftverk på grunnlag av midlere årsproduksjon. Minstesatsen er kr 2.000.

I 2021 vil NVE fakturere 27 millioner kroner for miljøtilsyn. Totalt beløp fremkommer i Statsbudsjettet for 2021 (Prop. 1S for Olje- og energidepartementet/NVE kap. 4820 post 01).

Av dette faktureres 4,8 millioner kroner for tilsyn av vindkraftverk og kraftledninger. 
Det resterende beløpet, 22,2 millioner kroner, faktureres eiere av vassdragsanlegg.

NVEs rett til å ilegge gebyr for miljøtilsyn, og hvilke kraftverk dette gjelder, er gitt i forskrift om internkontroll etter vassdragslovgivningen (FOR 2011-10-28, nr. 1058) § 12.

Spørsmål knyttet til gebyr for miljøtilsyn kan rettes til seksjonssjef Mari Hegg Gundersen på e-post mhg@nve.no.