Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE
Publisert 19.01.2009 , sist oppdatert 25.08.2021

Opplysningsskilt

Alle regulanter skal sette opp opplysningsskilt ved reguleringsmagasin og steder med minstevannføring. Skiltene skal gi viktig informasjon til allmennheten.

Alle regulanter ble i 2001 pålagte å sette opp opplysningsskilt ved alle reguleringsmagasin og steder med minstevannføring. Skiltene skal gi opplysninger til allmennheten om hvem som er konsesjonær, gjeldene bestemmelser for vannstander i magasinene, hvilke vannmengder som skal slippes til enhver tid, og hvordan disse verdiene kan avleses.

Ved alle damanlegg skal den høyeste regulerte vannstand (HRV) og ev den laveste regulerte vannstand (LRV) markeres med et godkjent vannstandsskilt med tilhørende bolt som markerer HRV. Det er reguleringsanleggets eier som er ansvarlig for merking. Skiltet plasseres slik at det er lett synlig for allmennheten.

Ved stor reguleringshøyde, er det ofte vanskelig å markere laveste regulerte vannstand (LRV) på denne måten. Mange steder vil snø og is gjøre en slik merking utilgjengelig i den perioden magasinet er nede mot LRV. Der dette er tilfelle, bør det monteres et dispaly som viser aktuell vannstand. Displayet bør monteres slik at det er lesbart av allmennheten og kan erstatte montering av vannstandsskala.