Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE
Publisert 18.08.2016 , sist oppdatert 07.10.2021

Periodisk overvåkede fjellpartier

Objekter med middels risiko overvåkes periodisk av seksjonen for fjellskred i NVE (SVF). NVE-rapport 77-2016 gir en kort beskrivelse av hvordan ustabile fjellpartier og faresoner bør følges opp med overvåking og hvordan en forholder seg til disse i arealplaner kan en lese mer om på arealplansidene til NVE. Siden rapporten ble publisert i 2016 er Doaresgáisá i Nordreisa kommune, etter feltbefaringer i 2017, og Svaddanippun i Tinn kommune, etter bedre datagrunnlag, tatt ut av den periodiske overvåkingen. I tillegg er Oksfjellet i Kåfjord kommune, Ivasnasen og Klingråket i Sunndal kommune tatt med i den periodiske overvåkingen.

Om periodisk overvåking

Objekter med lavere risiko samt objekter med for dårlig kunnskapsgrunnlag (stort standardavvik) blir fulgt opp gjennom en annen form for overvåking. Det må gjøres vurderinger for hvert objekt, men dette vil normalt omfatte følgende objekter.

- Objekter som gir faresoner med årlig skredsannsynlighet større enn 1/1000, men som har små konsekvenser.

- Objekter som gir faresoner med årlig skredsannsynlighet mellom 1/1000 og 1/5000 og som har relativt store konsekvenser.

- Objekter som har lave sannsynligheter (årlig skredsannsynlighet lavere enn 1/5000), men som har store konsekvenser. Dette er objekter som ikke har bevegelse i dag eller som har små bevegelser med dårlig utviklete geologiske strukturer.

Overvåkingen og type metoder vil bli tilpasset for hvert enkelt objekt etter en samfunnsøkonomisk kost/nytte vurdering. Det er lagt opp til at overvåkingen av disse objektene blir gjennomført med periodiske målinger og/eller SB-InSAR (radarmålinger fra satellitt). InSAR målingene vil høyst sannsynlig gi data som i god tid viser økte bevegelser slik at andre tiltak kan gjennomføres.

Periodisk overvåkede fjellpartier