Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE
Publisert 22.04.2022

Lnett får tillatelse til å bygge to nye kraftledninger i Sandnes og Time

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) gir Lnett tillatelse til å bygge to nye 132 kV kraftledninger i Rogaland. Kraftledningene skal gå fra Fagrafjell i Time og Sandnes kommuner, via Vagle, til Stokkeland transformatorstasjon i Sandnes. Det gis også konsesjon til å oppgradere og utvide Vagle transformatorstasjon, og rive Stokkeland transformatorstasjon.

Eksisterende Vagle transformatorstasjon som skal utvides (foto: Lnett).

På den 3,2 km lange strekningen fra Fagrafjell til Vagle skal kraftledningene bygges som parallelle luftledninger. På den 1,1 km lange strekningen mellom Vagle og Stokkeland skal de bygges som jordkabler i felles grøft.

Utvidelse og fjerning av transformatorstasjoner

Lnett har også fått konsesjon til å utvide Vagle transformatorstasjon med et stasjonsområde på ca. 4,9 dekar. Selve bygningen skal utvides med ca. 650 m2. Statnett og Lnett får samtidig tillatelse til å rive Stokkeland transformatorstasjon. NVE har gitt konsesjon til tiltakene, fordi det ikke lenger er behov for Stokkeland transformatorstasjon som transmisjonsnettpunkt, når nye Fagrafjell transformatorstasjon settes i drift. Det vil da være mer fornuftig å forsyne regionalnettet fra Vagle transformatorstasjon fremfor Stokkeland, slik at alle anleggene i Stokkeland transformatorstasjon kan fjernes.

Lnett og Statnett har også fått ekspropriasjonstillatelse til å gjennomføre tiltakene.

Hensyn til omgivelser og miljø

Lnett og Statnett skal utarbeide en miljø-, transport- og anleggsplan som skal godkjennes av NVE før anleggsarbeidet kan starte. NVE har blant annet satt vilkår om at linene skal merkes med fugleavvisere, at anleggsperioden må tilpasses av hensyn til fugl, og at ledningen skal kamufleres gjennom skogen ved Rabnafjellet.

Etter NVEs vurdering vil de samlede virkningene av anleggene være akseptable for miljø, samfunn og private interesser.

Les mer om saken på våre nettsider.

Kontakt

Tanja Midtsian, saksbehandler 
tlf. 22 95 94 93
 
Lisa V. Hammer, seksjonssjef
tlf. 41 90 65 23