Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE
Publisert 17.09.2020 , sist oppdatert 18.09.2020

NVE gjev løyve til å regulere Trollsvatnet

NVE gjev Småkraft AS løyve til å regulere Trollsvatnet i Snåsa kommune i Trøndelag. Reguleringa vil auke produksjonen i Bruvollelva kraftverk med om lag 0,7 GWh årleg. Det svarar til straumbruken til om lag 35 husstandar.

Trollsvatnet i Snåsa kommune. Foto: Tord Solvang/NVE

Bruvollelva kraftverk blei satt i drift i 2010, og då utan reguleringsmagasin. NVE har no gjeve Småkraft AS løyve til regulering av Trollsvatnet med 1 meter, noko som ligg nær naturleg svinging i vasspegelen. Det skal byggast ein betongkonstruksjon i utløpet av Trollsvatnet for å kunne heve eller senke vasstanden inntil 0,5 meter samanlikna med dagens normalvasstand.

Auka fornybar kraftproduksjon

I vedtaket har NVE lagt vekt på at kraftverket vil få auka fornybar kraftproduksjon med avgrensa ulemper knytt til landskap, naturmangfald og reindrift. I sum er nytta av tiltaket vurdert som større enn skader og ulemper for private og allmenne interesser.

Skal ta omsyn til livsmiljøet i elva og reindrift

Det er fastsett vilkår for reguleringa for å ta omsyn til fisk og reindrift. Utbygginga må leggast til rette for at fisk skal passere, og anleggsperioden skal avtalast med reinbeitedistriktet som har dyr på vinterbeite i prosjektområdet.

NVE har satt krav om at det til ei kvar tid må sleppast minstevassføring frå Trollsvatnet. Noko som i stor grad vil ta vare på livsmiljøet i og langs elva, og dempe ulemper for landskap og friluftsliv.

Les meir om konsesjonen her.

Kontaktpersonar

Overingeniør Tord Solvang,
tlf. 938 08 112

Fungerande seksjonssjef Brit Torill Haugen,
tlf. 412 11 773