Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE
Publisert 09.11.2020

NVE godkjenner søknader om endring av konsesjonen, detaljplan/MTA og ekspropriasjon for Lillesand vindkraftverk

Godkjenningene gjelder bla. reduksjon fra fire til tre vindturbiner og ekspropriasjonstillatelse for å gjøre nødvendige utbedringer av Nordbøveien. NVE har satt nye vilkår for bruk av hinderlys og etterundersøkelse av virkning på flaggermus.

NVE godkjente den 9.november 2020 den nye utbyggingsløsningen i detaljplan/MTA for Lillesand vindkraftverk. Løsningen innebærer en reduksjon fra fire til tre vindturbiner, fordi turbinens dimensjoner har økt. Vi har også godkjent MTA og konsesjonspliktige endringer for vindkraftverket, og det er gitt ekspropriasjonstillatelse for nødvendig utbedring av Nordbøveien.

Nye vilkår om hinderlys og virkning for flaggermus

NVE har satt vilkår om at det skal installeres system som gjør at hinderlysene kun lyser når luftfartøy er nær vindkraftverket. Det er også flere andre nye vilkår, blant annet om etterundersøkelser av virkninger for flaggermus.

Lovlighetskontroll

Etter Stortingets anmodningsvedtak av 19. juni 2020 og brev fra Olje- og energidepartementet 29. juni 2020, har NVE gått gjennom og vurdert stadiene i behandlingen og vedtakene som er truffet i saken om Lillesand vindkraftverk. I gjennomgangen har vi kontrollert og vurdert om gjeldende krav til saksbehandlingen har blitt fulgt. Kravene følger av forvaltningsloven, energiloven, forskrift om konsekvensutredninger og naturmangfoldloven. Videre har vi kontrollert og vurdert kravene til innhold i vedtak om konsesjon til vindkraftverk.

Konklusjonen er at vi ikke kan se at det er grunnlag for ugyldighet og omgjøring av vedtak i denne saken etter forvaltningsloven. Basert på de funnene som er gjort i gjennomgangen av vedtak og saksbehandling, kan vi heller ikke se at vedtakene i saken er gitt på uriktige eller ufullstendige opplysninger om forhold av vesentlig betydning, som gir grunnlag for å trekke konsesjonen tilbake i medhold av energiloven.

Les alle NVEs vurderinger i vedtaket her. 
Andre dokumenter i saken kan også lastes ned fra denne siden.

Kontaktperson

Avdelingsdirektør Rune Flatby, mobil: 416 78 203