Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE
Publisert 16.06.2020 , sist oppdatert 17.06.2020

NVE har fattet fem vedtak om Faurefjellet vindkraftverk

Tirsdag 16. juni 2020 godkjente NVE endringer i konsesjonen, detaljplan og miljø-, transport- og anleggsplan (MTA) for Faurefjellet vindkraftverk og tilhørende 132 kV ledning fra Faurefjellet til Måkaknuten i Bjerkreim kommune i Rogaland.

Foto: Norsk Vind AS

De fem vedtakene som ble fattet er:

 • vedtak om endringer i konsesjonen for Faurefjellet vindkraftverk
 • godkjenning av detaljplan/MTA for Faurefjellet vindkraftverk
 • vedtak om endringer i konsesjonen for 132 kV ledning Faurefjellet-Måkaknuten
 • ekspropriasjonstillatelse for etablering av 132 kV ledning Faurefjellet-Måkaknuten
 • godkjenning av MTA for etablering av 132 kV ledning Faurefjellet-Måkaknuten

NVE ga den 15. september 2014 Norsk Vind Faurefjellet AS (Norsk Vind) konsesjon for bygging og drift av Faurefjellet vindkraftverk i Bjerkreim kommune. Vedtaket ble påklaget, og den 16. november 2017 stadfestet Olje- og energidepartementet (OED) konsesjonen. NVE ga 21.12.2015 Norsk Vind konsesjon for bygging og drift av en 132 kV ledning fra Faurefjellet til Måkaknuten. Dette vedtaket ble ikke påklaget.

Søknader og planer

Norsk Vind søkte høsten 2019 om konsesjonsendringer og godkjenning av detaljplan og MTA for en ny utbyggingsløsning for vindkraftverket. De søkte også om konsesjonsendringer, ny ekspropriasjonstillatelse og godkjenning av MTA for 132 kV ledningen en ny utbyggingsløsning for vindkraftverket. Den nye utbyggingsløsningen for vindkraftverket innebærer flere endringer fra det som ble lagt til grunn i konsesjonsbehandlingen. Blant annet er antall vindturbiner redusert og vindturbinenes totalhøyde økt.

NVE godkjenner den nye utbyggingsløsningen

NVE godkjenner den nye utbyggingsløsningen i detaljplanen/MTA for Faurefjellet vindkraftverk, og vedtar følgende endringer i konsesjonen for vindkraftverket:

 • maksimal installert effekt økt fra 60 MW til 67,2 MW
 • frist for idriftsettelse endret fra 31.12.2020 til 31.12.2021
 • varighet endret fra 31.12.2045 til 31.12.2046
 • redusert planområde (ca. 1,7 km2)
 • ny trasé for deler av adkomstveien

NVE godkjenner også MTA for nettilknytningen av vindkraftverket, gir ekspropriasjonstillatelse for grunnrettigheter til nettilknytningen og vedtar følgende endringer i konsesjonen for 132 kV ledningen:

 • justert trasé ved innføringen mot Faurefjellet transformatorstasjon
 • justert trasé ved innføringen mot Måkaknuten transformatorstasjon
 • justert plassering og bygging av elektriske anlegg i Måkaknuten transformatorstasjon
 • frist for idriftsettelse endret fra 31.12.2020 til 31.12.2021
 • varighet endret fra 31.12.2045 til 31.12.2046

Nye vilkår og restriksjoner

NVE har satt vilkår om at det skal installeres et system som gjør at hinderlysene på vindturbinene er avslått, med unntak av når luftfartøy er nær vindkraftverket. Det er også satt vilkår om undersøkelser av flaggermus og restriksjoner i anleggsarbeidet av hensyn til hubro. Vilkårene i konsesjonene, som blant annet omfatter etterundersøkelser av fugl og tiltak for å forhindre forstyrrelser for TV-signaler, videreføres i de nye konsesjonsdokumentene.

Les NVEs vurderinger i saken i dokumentet Bakgrunn for vedtak, som kan lastes ned på sakens nettside hos NVE. Andre sentrale dokumenter i saken kan også lastes ned fra denne siden. Alle sakens dokumenter er tilgjengelige gjennom eInnsyn.

Kontaktpersoner

Seksjonssjef Øyvind Leirseth                tlf: 400 69 485

Seksjonssjef Arne Olsen                       tlf: 915 48 387

Les også NVEs brev til OED om lysmerking av vindkraftverk