Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE
Publisert 20.05.2021 , sist oppdatert 02.07.2021

NVE innfører elektronisk søknad for midlertidige tillatelser til vannkraftregulanter

Nå innføres det en ny, digital søknadsprosess for vannkraftanlegg som trenger midlertidige tillatelser. Dette skal sørge for en sikrere behandling og kortere behandlingstid.

Dam Kalhovd, Måranlegget. Foto: Rune Engsæter/NVE

Når det gis konsesjon etter vassdragslovgivningen følger det med en rekke fastsatte vilkår om hvordan kraftverk skal driftes og magasin reguleres. Dette kalles et manøvreringsreglement, og omfatter reglene regulanten må forholde seg til for sine kraftanlegg.

NVE kan gi midlertidig tillatelse etter vannressursloven § 8 til å fravike fra deler av gjeldende reglement når formålet er behovet for reparasjoner, opprensking og naturfaglige undersøkelser. For å vike fra disse reglene, må tiltakshaver søke om en slik midlertidig tillatelse.

Hittil har denne søknadsprosessen foregått via mail direkte til saksbehandler.
NVE innfører nå en elektronisk søknad om midlertidig tillatelse, for en kortere og mer effektiv behandling.

Søknadsskjemaet finner du her.


Hva må søknaden inneholde?

Søknaden skal inneholde en begrunnelse for og en beskrivelse av det arbeidet som skal gjøres. Videre skal det redegjøres for konsekvenser av tiltaket. For å søke, må konsesjonær fylle ut et eget elektronisk skjema som sendes til NVE i god tid, dvs. minst tre måneder før endringen skal finne sted. Tiltakshaver må selv sikre seg at forholdet til private rettigheter som kan bli berørt er ivaretatt.

NVE vil normalt kunngjøre saken med høringsfrist på minst 20 dager, og innhenter uttalelser fra kommuner og fra Statsforvalter i aktuelt fylke. Tillatelse kan gis av NVE.

Løsningen med søknad gjennom bruk av skjema er nytt av våren 2021. En felles elektronisk løsning vil sikre at regulantene raskt får saken sin tatt til behandling. Det vil også gjøre at regulanten blir mindre avhengig av tilgjengeligheten til den enkelte saksbehandler.

Ved alvorlige faresituasjoner NVE kontaktes direkte.

Vi gjør oppmerksom på at dette skjemaet kun skal benyttes for nødvendige vedlikeholdstiltak og lignende som behandles etter vannressurslovens § 8. Ved behov for avvik fra manøvreringsreglement knyttet til flomsituasjoner som behandles etter vannressursloven § 40 må NVEs seksjon for vassdragskonsesjon kontaktes direkte. Vi viser til tidligere utsendte brev om regulantansvar i slike situasjoner, og til NVEs nettside om flom i regulerte vassdrag. 

Kontaktpersoner

Henrik Hveding
hehv@nve.no 

Rune Moe
rmo@nve.no