Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE
Publisert 08.11.2021

NVE på småkraftdagane 2021

I dag arrangeres NVE-dagen i forbindelse med Småkraftdagane 2021. Gjennom innlegg fra ulike fagfolk ønsker NVE å bidra med nyttig informasjon om regelverk, nye veiledere og forvaltningspraksis.

Foto: NVE

Konferansen i Bergen går over tre dager fra 8 til 10. november, og er et årlig arrangement for småkraftbransjen. Konferansen er et viktig møtested både for konsesjonærer, entreprenører og leverandører av utstyr.  

Status for konsesjonsbehandling 

Direktør for energi- og konsesjonsavdelingen, Inga Nordberg, vil starte NVE-dagen med å trekke opp de store linjene. Nordberg vil komme inn på status i energisektoren både i Europa og i Norge, og forventninger fremover. Det vil også bli gitt informasjon om status for konsesjonssaker og prioriteringene som gjøres i NVE, både for småkraftsaker og nettsaker. 

– Det begynner å bli noen år siden småkraftkøen var på sitt aller lengste. NVE har i dag ti saker om helt nye småkraftverk til behandling. Av disse ligger tre i kø i påvente av å få tildelt en saksbehandler. I tillegg kommer det en rekke søknader om planendringer og mindre opprustning- og utvidelsessøknader for småkraftverk, sier Brit Torill Haugen, fungerende seksjonssjef for ny vannkraft. 

Forlengelse av byggefrist 

I løpet av dagen vil det også være en grundig gjennomgang av hvilke regler som gjelder i forbindelse med byggefrister og søknader om forlengelse.  

Mange av kraftverkene som har konsesjon er bygget, men noen gjenstår. Derfor er det nå flere som søker om forlenget byggefrist. Småkraftkonsesjonene er normalt gyldig i fem år, men det er mulig å søke om å forlenge fristen med ytterligere fem år èn gang.  

– NVE har mottatt 38 søknader om forlenget byggefrist som vi skal sende på høring og gjøre vedtak på. I løpet av 2022 er det ytterligere 62 konsesjoner som vil falle bort dersom de ikke søker om forlengelse eller starter byggingen. 18 av disse er konsesjoner som allerede har fått utvidet byggefrist èn gang.  Dersom utbyggingen av disse 18 anleggene ikke settes i gang innen fristen vil konsesjonene falle bort for godt, sier Brit Torill Haugen.  

Høy aktivitet hos NVEs miljøtilsyn 

Det store antallet småkraftkonsesjoner har ført til høy byggeaktivitet de siste årene, og NVEs miljøtilsyn har behandlet et stort antall detaljplaner for miljø og landskap.  

Ved utgangen at 3. kvartal i år var nærmere 80 vannkraftanlegg under bygging, hvorav mer enn 50 er småkraftverk. Det er satt i drift 25 småkraftverk per 3. kvartal i år.  

– Det er fortsatt stor interesse for å bygge småkraftverk, og NVE forventer at flere av de om lag 300 prosjektene som har fått konsesjon vil bli bygget de neste årene. Miljøtilsynet følger anleggene i byggefasen tett. Når det gjelder detaljplanbehandlingen prioriteres de prosjektene som har alle nødvendige tillatelser inkludert avklart nettilknytning, understreker Mari Hegg Gundersen, seksjonssjef for miljøtilsyn av vassdragsanlegg.  

Ny terrengveileder 

Et kraftverk skal stå i mange år og vil for alltid være et inngrep i naturen. Planlegging er helt avgjørende for å sikre en mest mulig skånsom utbygging og et godt sluttresultat. NVE har nylig publisert en terrengveileder som gir gode råd om hvordan inngrepene knyttet til kraftverksutbygging bør planlegges, gjennomføres og istandsettes. Denne blir presentert på NVE-dagen.  

NVE forventer at konsesjonæren har god kunnskap om de vilkårene som er satt i konsesjonen, og at disse er godt beskrevet i detaljplan for miljø og landskap.  

 Et eksempel på et avgjørende konsesjonsvilkår er krav om omløpsventil. NVE har erfart at driften av omløpsventilen kan være utfordrende, og har derfor hatt ekstra oppmerksomhet på disse de siste årene. Det er konsesjonærens ansvar at omløpsventilen virker som et avbøtende tiltak når kraftverket stopper. Hvordan NVE følger opp dette vilkåret blir tema på NVE-dagen, forteller Mari Hegg Gundersen. 

Sikkerhet i fokus 

Sikkerhet er høyaktuelt også for småkraftverk. De siste 30 årene er det satt i drift nærmere 1100 nye små-, mini- og mikrokraftverk, med tilhørende dammer og vannveier.  

Regelverket stiller en rekke krav til oppfølgingen av vassdragsanlegg i bygge- og driftsfasen. Det skal blant annet etableres og opprettholdes sikringstiltak av hensyn til allmennheten, og det skal gjennomføres periodisk tilsyn og hovedtilsyn ved gitte intervaller. Alle vassdragsanlegg i konsekvensklasse 2 som er bygget før 2010 skal også være revurdert innen utgangen av 2025. Bransjen må derfor begynne å planlegge gjennomføringen av et betydelig antall revurderinger i årene fremover. 

På slutten av dagen vil NVE gi innsikt i statusen for elsertifikatmarkedet og orientere om de felles norsk-svenske utredningene som pågår nå. 

Hele programmet finner du her.

 

Kontakt

Brit Torill Haugen, fungerende seksjonssjef for ny vannkraft

Mari Hegg Gundersen, seksjonssjef for miljøtilsyn vassdragsanlegg