Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE
Publisert 08.10.2020

Økt forståelse for elvemusling

Elvemuslingen er en truet art, både i Norge og verden. Det er estimert at en fjerdedel av populasjonene i Europa befinner seg her til lands. I en ny FOU-rapport har forskere sett nærmere på hva som skal til for at elvemusling trives

Foto: Bjørn Mejdell Larsen, NINA (Norsk institutt for naturforskning)


Norge har et 
ansvar 

FoU-prosjektet «Elvemuslingens leveområde» er finansiert av NVE og skal bidra med kunnskap som NVE kan bruke i sitt arbeid med behandling av ulike typer vassdragsinngrep. Fordi en så stor andel av elvemuslingens totale bestand finnes i Norge, er det en av våre nasjonale ansvarsarter. Riktig forvaltning av elvemuslinger her til lands vil derfor være et viktig bidrag til artens overlevelse. Men hva er egentlig «riktig forvaltning» av elvemusling, og hvordan kan vi ta hensyn til elvemusling i regulerte vassdrag?  

«Forgubbing» av elvemusling truer bestanden 

Selv om det står bedre til med elvemuslingen i Norge enn i resten av verden er det også utfordringer her. Elvemuslingene har forsvunnet fra en fjerdedel av de historisk kjente lokasjonene, og «forgubbing» er et problem i en stor andel av våre nålevende bestander. Det betyr at man finner eldre muslinger, men ingen unge individer. På sikt vil altså elvemuslingen dø ut, om man ikke får satt inn tiltak som gjør at bestanden igjen klarer å produsere nye individer. 

Arbeidet som er gjennomført viser at unge muslinger har andre krav til omgivelsene enn voksne muslinger. De unge muslingene er helt avhengig av å tilbringe sin første vinter som parasitter på en laks eller en ørret. Deretter venter flere år nedgravd i elvegrusen, før de blir store nok til å kunne leve oppreist på elvebunnen. Forgubbingen vi ser mange steder tyder derfor på at omgivelsene ikke er optimale for de unge muslingene, og at derehabitatkrav ikke blir oppfylt. 

Økt forståelse gjør det mulig å ta hensyn 

Målet for dette FoU-prosjektet har vært å få mer kunnskap om elvemuslingens krav til omgivelsene og hva som skal til for å opprettholde vellykket rekruttering og overlevelse av arten.  

Rapporten gir et grunnlag for å forstå hvilke miljøvariabler som er viktige for elvemusling. Funnene kan både brukes til å identifisere hvilke regulerte vassdrag som er egnet for elvemusling og hvilke habitatforhold som må opprettholdes for at muslingen skal trives. Det gjør det mulig å ta hensyn til elvemuslingene i regulerte vassdrag, og bidra til riktig forvaltning av en truet art. 


Hele rapporten kan leses her. 

Som en del av prosjektet har NINA også laget en oppdatert oversikt over alle lokaliteter med elvemusling i Norge og deres status

NVE har også tidligere vært involvert i FoU-prosjekter med elvemusling som tema. Prosjektet «Effekt av vassdragsreguleringer på elvemusling» inngikk i NVEs FoU-program «Miljøbasert vannføring» og ble rapportert av NINA i 2012. Gjennom dette prosjektet fikk NVE bl.a. mer kunnskap om hva som kan være riktige avbøtende tiltak for elvemusling i regulerte vassdrag.

Kontaktperson

Ingegjerd Meyer, avdelingsingeniør
E
-post: ingm@nve.no