Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE
Publisert 23.11.2015 , sist oppdatert 18.06.2021

Rapport om kartlegging av biologisk mangfold i småkraftsaker

NVE har fått gjennomført ny kartlegging av biologisk mangfold i 20 småkraftsaker. Undersøkelsene, som avdekker svakheter ved de opprinnelige kartleggingene som ble gjort i disse sakene, viser hvor viktig det er at NVE har egen kompetanse og mulighet for å hente inn tilleggsinformasjon.

- God kunnskap om naturmangfoldet er viktig for å sikre en forsvarlig konsesjonsbehandling, og kartlegging av biologisk mangfold inngår som en viktig del av saksbehandlingen. Rapporten som vi nå har fått laget, viser hvor viktig det er at NVE har egen kompetanse på biologisk mangfold. Mangelfull kartlegging gjør at vi i mange saker må hente inn tilleggsinformasjon, sier Rune Flatby, avdelingsdirektør i NVE.

Som del av NVEs program for forskning og utvikling, har Miljøfaglig Utredning AS og BioFokus utført biologiske undersøkelser knyttet til 20 søknader om bygging av småkraftverk. Målet med prosjektet har vært å vurdere kvaliteten på de biologiske undersøkelsene som gjennomføres som en del av småkraftsøknadene, og samtidig se på mulige forbedringer i NVEs veileder for kartlegging av biologisk mangfold.

Rapporten fokuserer på verdifulle naturtyper, moser og lav. Dette er områder som krever detaljert fagkunnskap.

- De nye undersøkelsene viser at i mange av prosjektene har naturmiljøet høyere verdi enn hva som fremkommer i rapportene som følger søknaden. Dette gjelder både antall og variasjon i arter og naturtyper. Det er utført få slike etterundersøkelser for miljøforvaltningen i Norge, og vi ser at det er behov for å få systematisk erfaring med feltkontroll av naturtypekartlegging og artskartlegging. Vi vil nå gjennomgå våre rutiner og vår veileder med bakgrunn i den nye kunnskapen vi har fått. Rapporten vil også gi god veiledning til utredningsmiljøene, sier Flatby.

NVE har et stort antall søknader om bygging av småkraftverk til behandling. Det er et krav om at alle søknadene skal inneholde en kartlegging av biologisk mangfold. Kvaliteten på utredningene vil kunne være av betydning for utfallet av konsesjonsspørsmålet.

Naturmangfoldloven setter klare krav til kunnskapsgrunnlaget, og det er viktig at dette er tilfredsstillende utredet.

Naturmangfoldet som blir berørt av en utbygging, skal være godt utredet i alle småkraftsøknader NVE behandler. I en av fem saker ber NVE om tilleggsutredninger allerede før høring. Alle søknader sendes på en bred høring, før det blir gjennomført befaring av prosjektet.

Vedtakene i konsesjonssaker fattes med bakgrunn i den samlede kunnskap og informasjon som er hentet inn, herunder også søk i tilgjengelige databaser. NVE henter altså inn informasjon fra en rekke kilder og høringsparter før det blir fattet vedtak i konsesjonssake

Kontaktpersoner

Avdelingssjef Rune Flatby, tlf. 22 95 90 88/416 78 203
Seksjonssjef Øystein Grundt, tlf. 22 95 93 89/90 19 82 16
Seniorrådgiver Auen Korbøl, tlf. 22 95 93