Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE
Publisert 11.06.2015 , sist oppdatert 16.08.2021

Skjema- og rapporteringsordninger

Søknad om opprinnelsesgarantier Les mer
Damdatabasen SIV Les mer                
Fagansvarlig damsikkerhet (godkjenning av utenlandske yrkeskvalifikasjoner)   Les mer
Høringsuttalelse    Les mer
Innrapportering av kontaktopplysninger til KBO  Les mer
Innrapportering av spenningskvalitet  Les mer
Innrapportering til leverandørskifteundersøkelsen    Les mer
Klage på nettselskap/klage på nettleie    Les mer
Melding om elsertifikatplikt  
Melding om idriftsettelse av vindturbiner  Les mer
Melding om idriftsettelse nye vannkraftverk eller opprustings- og utvidelsestiltak i eksisterende kraftverk  
Meldingsskjema for vurdering av konsesjonsplikt  Les mer
Nettleie innrapportering  Les mer
Skjema søknad om konsesjon etter vannressursloven  Les mer
Søknad om godkjenning av produksjonsanlegg for elsertifikatordningen  Les mer
Søknad om konsesjon for omsetning av elektrisk kraft  Les mer
Søknad om tilskudd til flom og skredforebygging og miljøtiltak langs vassdrag  Les mer
Søknad om unntak for industrielt kraftforbruk ved elsertifikatplikt  Les mer
Teknisk anleggsregister for anlegg i regional- og sentralnett  Les mer
Tillatelse til bygging og drift av elektrisk anlegg for energiproduksjon og energioverføring  
Tillatelse til bygging og drift av fjernvarmeanlegg  
Vassdragsteknisk ansvarlig (godkjenning av utenlandske yrkeskvalifikasjoner)  Les mer
Økonomisk og teknisk rapportering for innehavere av omsetningskonsesjon for elektrisk kraft – «eRapp2»  Les mer
Søknad om tilskudd til kartlegging av kritiske punkt i bekker og bratte vassdrag (Kun  kommuner kan søke)  Les mer
Innrapportering skriftlig kontroll Energilovforskriften §3-6   (Kun for nettselskap som har fått varselsbrev)  
Søknad om midlertidig tillatelse vannkraft Les mer
AMS (Smarte målere) - Henvendelser og klager Les mer

 

Omlegging av NVEs elektroniske skjemaer for privatpersoner

NVE er i prosess med å utvikle vår digitale kommunikasjon med innbygger og næringsliv. Et steg i denne prosessen er å kunne sende svar på søknader, innrapporteringer og andre henvendelser til privatpersoners digitale postkasse.

For å få til dette må vi være sikre på hvem vi kommuniserer med.  Vi legger derfor om våre webskjemaer for privatpersoner, slik at disse nå krever innlogging gjennom ID-porten.

Personopplysninger:

Gjennom innlogging via ID-porten vil du bli bedt om å oppgi fødselsnummer. Vi bruker dette til å hente øvrige personopplysninger fra Folkeregisteret og Kontakt- og reservasjonsregisteret. Dette er navn, adresse, e-post, mobilnummer, valgt postboks og reservasjonsstatus.

Dette gjøres for at vi skal kunne svare elektronisk på din henvendelse, eller sende deg svaret som vanlig papirpost hvis du har reservert deg.

Personopplysninger vil ikke bli videresendt eller brukt i andre sammenhenger.

Digital postkasse:

Med digital postkasse får du en sikker løsning for å motta og oppbevare viktig post digitalt. Det offentlige kan ikke bruke vanlig e-post til å sende deg brev med vedtak, helseopplysninger eller andre brev med viktig eller sensitivt innhold. Du kan opprette digital postkasse hos e-Boks eller Postens Digipost.

Her kan du velge digital postkasse:
https://www.norge.no/nb/velg-digital-postkasse

Elektronisk varslingsadresse:

Mobilnummeret ditt og e-postadressen din er dine elektroniske varslingsadresser. Når vi sender deg et vedtak eller andre brev med viktig innhold, skal du varsles på det mobilnummeret eller den e-postadressen du har lagt inn i Kontakt- og reservasjonsregisteret.

Det er like viktig at riktige varslingsadresser er registrert i Kontakt- og reservasjonsregisteret, som at riktig bostedsadresse er registrert i Folkeregisteret.

Her kan du oppdatere din kontaktinformasjon:
https://www.norge.no/nb/oppdater-kontaktinformasjon