Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE
Publisert 11.06.2015 , sist oppdatert 18.08.2021

Bredata

På denne siden gis oversikt over bredata og bretjenester. Ved bruk av data eller figurer oppgi "kilde: NVE". Ved bruk av bilder fra tjenestene så må navn på fotograf oppgis (står under hvert bilde). Har du spørsmål: forespør NVE ved å sende e-post til bre'at'nve.no

Tjenestene er utviklet av NVE, flere av dem i forbindelse med CryoClim-prosjektet og nye dataprodukter er laget i Copernicus bretjeneste


Massebalanse, frontendring og areal
http://glacier.nve.no/viewer/CI/no/
I denne applikasjonen kan man se på og laste ned data og figurer for utvalgte breer med lange tidsserier. Datakilde for massebalanse og frontendringer er NVEs bredatabase. Areal er beregnet fra kart og satellitt-data for disse breene.


Bilder av breer
http://glacier.nve.no/viewer/GPP/no/
I denne applikasjonen vises fotoserier av utvalgte breer i Norge. De tidligste bildene er fra 1869. Antall bilder per bre varierer. For hver bre er det også mulig å se en sammenligning av to bilder. Kildene til fotoene er NVEs fotoarkiv med bidrag fra eksterne samarbeidspartnere.


Bredemte sjøer - jøkulhlaup
http://glacier.nve.no/viewer/GLOF/no/
Denne applikasjonen gir oversikt over registrerte flommer fra breer, såkalte jøkulhlaup, i Norge. Ved å velge en bre kan man få mer informasjon om de registrerte hendelsene for hver bre. Det er også mulig å se på bilder av breen.

Dataprodukter (laget i CryoClim og Copernicus bretjeneste): Bresjøomkrets/Glacier lake outline (GLO)
Nedlasting av data: 1988-1997      1999-2006      2014      2018

Referanser ved bruk av data:
1998-1997 & 1999-2006:
Winsvold, S.H. and L.M. Andreassen.: Glacier Lake Outline – Norway, v1.0, (2012). NVE.
http://arcus.nve.no/data/bre/GLO/zip/. Delivered by CryoClim service. 

2014: NVE. 2016. Glacier Lake Outline 2014. CryoClim/Copernicus Glacier Service Norway. Norwegian Water Resouces and Energy Directorate.

2018: Nagy, T, and Andreassen, L. M. 2019. Glacier lake outline mapping with Sentinel-2 imagery in Norway. NVE Report 40-2019, 54s.


Data fra Svartisen Subglasiale Laboratorium
Trykkdata og andre relatert meteorologiske og hydrologiske data fra Svartisen-området er tilgjengelig for nedlasting. Enkle R-koder er også inkludert i datapakken. Datapakken kan lastes ned her.
Merk at nedlastingen begynner automatisk og filene legges i "nedlastinger" (downloads) mappe. Filene ble pakket med "7zip", og må pakkes ut før bruk.

Data som ligger på tjenestelaget er ”som de er”. Data kan inneholde feil og utelatelser. NVE gir ingen garanti for informasjonens aktualitet, og tar ikke ansvar for at data kan gi feil eller villedende informasjon. Merk spesielt at R-koder er tilgjengelig mer som forslag enn koder som skal fungerer uten videre arbeid. Når du bruker data skal du så langt det lar seg gjøre lenke til den aktuelle tjenesten: https://www.nve.no/brelaboratoriet


Breomkrets (bremaske)
NVE har kartlagt omkretsen til alle breer i Norge for perioden 1999-2006 fra optiske bilder fra Landsat-satellitten. Basert på disse breomkretsene har NVE laget et breatlas i bokform og kartlagt endringer i lengde og areal.

Nedlasting av breomkretsene som pakket fil: Breomkrets 1999-2006 (Landsat), Breomkrets 1988-1997 (Landsat), Breomkrets 1952-1985 (digitaliserte kart), Breomkrets 1895-1907 (Gradteigskart Finnmark).

Referanse: Ved bruk av datasettene referer til publikasjonene:
- Andreassen, L.M., and S.H. Winsvold (eds.). 2012. Inventory of Norwegian glaciers. NVE Rapport 38, Norges Vassdrags- og energidirektorat, 236 s. (pdf)
- Winsvold, S.H., L.M. Andreassen and C. Kienholz. 2014. Glacier area and length changes in Norway from repeat inventories. The Cryosphere, 8, 1885-1903. (pdf)

Breomkrets (bremaske) andre breer

-Hardangerjøkulen Lille Istid (1750; basert på glasiale landformer), 1923-29 (gradteigskart), 2013 (flybilder)
Data som pakket fil: Breomkrets Hardangerjøkulen

Referanse: Weber, P., C.M. Boston, H. Lovell and L.M. Andreassen. 2019. Evolution of the Norwegian plateau icefield Hardangerjøkulen since the ‘Little Ice Age’. The Holocene, 29, 1885-1905. (pdf

-Nordland 1900 (gradteigskart) 

-Vestre Svartisen (Fonndalsbreen-Engabreen-Litlbreen) Lille Istid (1750; basert på glasiale landformer)

Data som pakket fil: Breomkrets Nordland Gradteigskart  Breomkrets Vestre Svartisen Lille istid

Referanse: Weber, P., L.M. Andreassen, C. M. Boston, H. Lovell, H. and Kvarteig, S. 2020. An ~1899 glacier inventory for Nordland, northern Norway, produced from historical maps. Journal of Glaciology, 1-19. https://doi.org/10.1017/jog.2020.3 (pdf) 

-Langfjordjøkelen Lille Istid (1925; basert på glasiale landformer), 1945, 2015 (begge basert på flybilder)

Referanse: Weber, P., H. Lovell, L.M. Andreassen and C.M. Boston. Reconstructing the Little Ice Age extent of Langfjordjøkelen, northernmost Arctic Norway, as a baseline for assessing centennial-scale icefield recession. Submitted to Polar Research. Data som pakket fil: Breomkrets Langfjordjøkelen


Istykkelse
Det er gjort en rekke kartlegginger av istykkelse på breer i Norge. En oversikt over målinger er gitt i artikkelen: 'Ice thickness measurements and volume estimates for glaciers in Norway. Journal of Glaciology 61(228) DOI: 10.3189/2015JoG14J161'.

En del av dataene kan ses i NVEs breatlas. Disse dataene er også tilrettelagt for nedlasting i et regneark.

Nedlasting av istykkelsesdata som en pakket fil:

NVE, 2018. Ice thickness data. Version 2.0. Norwegian Water Resources and Energy Directorate, Oslo, Norway.


Brehastighet
NVE har kartlagt overflatehastighet fra Sentinel-2 satelittbilder for noen breer i Norge med bilder fra 2015-2018. 

Download velocity data as a zipped file:

NVE 2019. Glacier velocity data. version 2.0. Copernicus Glacier Service/Copernicus bretjeneste. Norwegian Water Resources and Energy Directorate, Oslo, Norway.

Se også mer informasjon om brehastighet i prosjektet Copernicus bretjeneste. 


Vertikale flyfoto

Vertikale flybilder var fram til rundt år 2000 det dominerende grunnlaget for kartlegging av isbreer og for dokumentasjon av endringer i isbreenes størrelse. Vi har samlet opplysninger om vertikale flybilder av de mest kjente eller studerte breene i Norge. Listen over flyfoto er ikke komplett, men inneholder opplysninger om en del av de flybildene NVE kjenner til tatt fram til ca. 1998. Her finner du oversikten (pdf). 

NVE hverken selger eller organiserer salg av flybilder. Sentralarkivet for vertikalbilder ligger hos Statens kartverk.  Her  finner du mer informasjon om flybildearkivet. Arkivet inneholder negativer av samtlige vertikalbilder tatt opp i Norge siden 1935.