Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE
Publisert 29.09.2015 , sist oppdatert 05.01.2023

Nedlegging av vassdragsanlegg

Vannressursloven § 41 omhandler nedlegging av vassdragsanlegg

Eldre vannkraftanlegg som ikke er i bruk og vedlikeholdt Foto: NVE

 Vannressursloven § 41

"Hvis eieren av et vassdragsanlegg ikke lenger vil holde anlegget ved like, skal anlegget fjernes og vassdraget så langt som mulig tilbakeføres til forholdene slik de var før anlegget ble bygd. Før en nedlegging skal eieren gi alle interesserte underretning god tid i forveien.

Hvis nedlegging kan føre til påtakelig skade eller ulempe for allmenne interesser, kreves konsesjon etter § 8. Konsesjon skal gis om ikke særlige grunner taler imot. Vassdragsmyndigheten kan sette vilkår i konsesjonen etter reglene i § 26.

Vassdragsmyndigheten kan gi konsesjon til at nedlegging skjer på annen måte enn nevnt i første ledd, hvis det ikke vil medføre noen økt fare eller skade."

Søknad om nedlegging, eller vurdering av konsesjonsplikt for nedlegging sendes NVE.

Les mer om nedlegging av vassdragstiltak i NVE veileder 1/2021:
Veileder til vannressursloven og NVEs behandling av vassdrags- og grunnvannstiltak

Maler

Melding om nedlegging

Bokmål
Nynorsk

Søknad om nedlegging

Bokmål
Nynorsk

 

Noen steder trengs det en opprydding. etter gamle inngrep Foto: NVE
Noen steder trengs det en opprydding. etter gamle inngrep Foto: NVE
Andre steder kan vassdragstiltak som ikke blir vedlikeholdt utgjøre en trussel for samfunnssikkerheten. Foto: NVE
Andre steder kan vassdragstiltak som ikke blir vedlikeholdt utgjøre en trussel for samfunnssikkerheten. Foto: NVE