Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE
Publisert 28.10.2020 , sist oppdatert 16.12.2022

Langsiktig kraftmarkedsanalyse

Ingen langsiktig kraftmarkedsanalyse fra NVE i 2022 

NVE er i full gang med en omfattende utredning om hvordan ulike nettløsninger for vindkraft til havs i Sørlige Nordsjø II vil påvirke det norske kraftsystemet. Vi bruker også betydelige ressurser på analyser og oppfølging av den krevende kraftsituasjonen. Dette arbeidet krever samme kompetanse og ressurser som langsiktig kraftmarkedsanalyse, og dermed har vi ikke kapasitet til å gjennomføre en analyse i år.  
 
NVE har publisert årlige langsiktige kraftmarkedsanalyser siden 2016. Resultatene fra utredningen av virkninger på kraftsystemet av ulike nettløsninger for vindkraft til havs vil bli offentliggjort i desember i år, og den fullstendige rapporten vil være klar i februar 2023. I forbindelse med dette arbeidet har vi laget en basisbane, som tilsvarer basisframskrivingen i tidligere langsiktige kraftmarkedsanalyser. Denne basisbanen vil inngå i vårt oppdaterte datagrunnlag for konsesjonsbehandling og andre forvaltningsoppgaver, slik vi normalt tar i bruk resultatene fra langsiktig kraftmarkedsanalyse.

På denne siden ligger fjorårets analyse. 

Et av NVEs hovedmål er å fremme en samfunnsøkonomisk effektiv produksjon, overføring, omsetning og bruk av energi. Hvert år lager vi derfor en langsiktig kraftmarkedsanalyse. Med utgangspunkt i de fundamentale langsiktige driverne vi ser i dag, analyserer vi hvordan kraftsystemet i Norge og Europa utvikler seg mot 2040. Dette er en overordnet analyse der vi i hovedsak ser på utvikling i kraftbalanse, kraftpriser og handel med kraft. Vurderinger av effekttilgang og forsyningssikkerhet i Norge er ikke en del av denne analysen. 

Analysen brukes i våre forvaltningsoppgaver.  For eksempel bruker vi kraftprisene fra analysen til å vurdere samfunnsøkonomisk lønnsomhet når vi behandler konsesjonssøknader om ny kraftproduksjon.  Vi bruker også kunnskapsgrunnlaget og datasettet fra analysen til å gi faglige råd og til å besvare oppdrag fra Olje- og energidepartementet, for eksempel i forbindelse med arbeid med stortingsmeldinger.  

Vi er i en tid med store omstillinger i energisystemet i Europa. Bare det siste året har det skjedd endringer som trolig vil ha betydning for kraftsystemet og kraftprisene på lang sikt. EU har besluttet å oppjustere utslippsmålene for 2030 og lagt fram forslag til endringer i regelverk for å få dette til. Dette har allerede bidratt til å heve CO2-prisen betydelig, og gitt tydelige utslag i kraftprisene i Norge det siste året.  

Analysen vår peker mot at vi kan forvente høyere kraftpriser i Norge framover enn det vi har sett historisk. Dette kommer blant annet av at utvekslingskapasiteten mellom Norden og Europa øker og at vi forventer en vedvarende høy CO2-pris i årene framover. Kraftprisene øker mot 2030, men faller på lenger sikt i takt med at den fornybare produksjonen i Europa øker.  

Vi har rettet feil i rapporten

Vi har oppdaget noen feil i rapporten som ble publisert 21. oktober. Vi beklager dette. Feilene er nå rettet, og vi har lagt ut oppdatert rapport.

Feilene som er rettet er:

  • Utfallsrommet i prisbanefigurene i sammendraget og figur 5-1. Feilen var at lav bane var tegnet inn for lavt.
  • Tabellen med kraftpriser i vedlegg 1. Her var det oppgitt feil tall for lav bane.
    • Figur 5-4 og 5-7 hadde også noen feil som følge av dette.
  • Noen mindre feil i figur 5-6: Utvikling i kraftprisene i de nordiske prisområdene fra 2025 til 2040.

Vi kommer også til å publisere et excelark som vedlegg til rapporten, tilsvarende det vi publiserte i fjor.