Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE
Publisert 24.10.2019 , sist oppdatert 30.05.2023

Kraftproduksjon

I et normalår produserer Norge om lag 156 TWh elektrisk energi. Kraftutbyggingen har vært høy de siste årene, og elsertifikatordningen har gitt oss over 19 TWh fornybar kraft.

Den totale normalårsproduksjonen i Norge ligger på om lag 156 TWh. Mesteparten av dette er vannkraft. Vindkraft er den nest største kilden til elektrisitet. Nøkkeltall for norsk kraftproduksjon per 01.11.2022 er vist i tabellen under. 

Produksjonsteknologi Antall kraftverk Installert effekt [MW] Normalårsproduksjon [TWh]
Vannkraft 1 761 33 690 136,7
Vindkraft** 64 5 069 16,9
Termisk kraft 30 642 2,5
Totalt 1 855 39 401

156,1

*   Referert til tilsigsperioden 1991-2020

** Inkludert turbiner som er satt i drift fra kraftverk som fremdeles er under bygging.

Utbyggingen av ny kraft er i dag på det høyeste nivået siden slutten av 70-tallet. Hovedgrunnen til dette er at flere kraftressurser er blitt lønnsomme å bygge ut; fornybar energi har siden 2000-tallet blitt subsidiert gjennom elsertifikatordningen, og kostnadene for vindkraft har falt i takt med teknologiforbedringer. 

NVE gir ut en kvartalsvis rapport om ny kraftproduksjon som inneholder blant annet nye vann- og vindkraftprosjekter som er under bygging. Ved utgangen av fjerde kvartal 2021 er det registrert 3,5 TWh ny vann- og vindkraftproduksjon som er under bygging.

I 2019 utarbeidet NVE en nordisk produksjonsframskrivingsrapport, som kan leses i sin helhet her. Analysen peker mot vekst i den fornybare kraftproduksjonen i Norge framover.

Les mer om: