Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE
Publisert 08.03.2022 , sist oppdatert 22.06.2022

Konsesjonsbehandling av vindkraftverk på land

Konsesjonsbehandlingen av nye vindkraftverk på land ble stanset i april 2019. Regjeringen åpnet 8. april 2022 for konsesjonsbehandling av meldinger om nye vindkraftprosjekt, dersom vertskommunen samtykker til det.

Status for konsesjonsbehandling av vindkraft

Vindkraftverk må ha konsesjon etter energiloven. Anlegg som består av inntil fem vindturbiner og har samlet installert effekt under 1 MW er fritatt fra konsesjonsplikten.

Stortinget behandlet Meld. St. 28 om endringer i konsesjonsprosessen i desember 2020. I juni 2021 ble det åpnet for å gjenoppta sluttbehandlingen av enkelte saker, dersom vertskommunen anmoder om det. I april 2022 ble det åpnet for behandling av meldinger om nye vindkraftprosjekt, dersom vertskommunen samtykker. Behandlingen av meldinger og søknader om nye vindkraftverk skal legge til grunn de endringene og hensynene som følger av vindkraftmeldingen (Meld. St. 28 (2019-2020)) og Stortingets behandling av denne, og som kan gjennomføres uten lov- og forskriftsendringer. Stortingets behandling gjør det samtidig nødvendig med avklaringer av flere forhold når det gjelder rammene for framtidig konsesjonsbehandling. I boksene nedenfor finner du en beskrivelse av trinnene i gjeldende konsesjonsprosess.

NVE har foreslått nye krav for konsesjonsbehandling av vindkraftverk

I mai 2022 leverte NVE en rekke anbefalinger om nye krav og prinsipper til Olje- og energidepartementet. Dette er krav og prinsipper som NVE mener bør inkluderes i konsesjonsbehandlingen av vindkraft.

Forslagene omfatter både grundigere utredninger, og flere nye standardvilkår som minimumsavstand til bebyggelse, maksimal høyde for vindturbinene og kortere frist for utbygging. Det er også foreslått nye prinsipper for bruk av for- og etterundersøkelser, og en prosess for nedlegging av vindkraftverk. Arbeidet er en oppfølging av Stortingsmeldingen om vindkraft på land.

I denne nyhetssaken kan du lese mer om NVEs forslag.

Her finner du alle notatene NVE har levert til OED:
Forslag til mal for nye utredningskrav for vindkraftverk på land
Forslag til mal for nye vilkår i anleggskonsesjoner for vindkraftverk på land
Vurdering av nye prinsipper for for- og etterundersøkelser i vindkraftsaker
Skjerpet vektlegging av miljø og naboer i konsesjonsbehandling av vindkraftverk på land
Forslag til veiledning om nedlegging av landbasert vindkraftverk

Saksgang for konsesjonsbehandling av vindkraft

Trinn 1 - Melding

Alle vindkraftsaker der installert effekt vil overstige 10 MW skal meldes etter forskrift om konsekvensutredninger etter plan- og bygningsloven.

Trinn 2 - Konsekvensutredning (KU)

Etter høring av meldingen fastsetter NVE et konsekvensutredningsprogram (KU-program). KU-programmet beskriver hvilke temaer som tiltakshaver skal utrede nærmere.   

Trinn 3 - Søknad

Dersom tiltakshaver velger å gå videre med prosjektet, skal søknad og gjennomførte konsekvensutredninger sendes til NVE for behandling.

Trinn 4 - Vedtak

På bakgrunn av søknad, konsekvensutredninger, innkomne merknader og NVEs fagkunnskap om vindkraft vurderer NVE saken helhetlig, og fatter vedtak.

Trinn 5 - Klagebehandling

Vedtaket kan påklages av alle med rettslig klageinteresse. Dersom NVE velger å opprettholde vedtaket etter vurdering av klagene, oversendes saken til Olje- og energidepartementet for endelig behandling.

Trinn 6 - Oppfølging av konsesjon

Før tiltakshaver kan starte byggingen må NVE ved Miljøtilsynet godkjenne miljø-, transport- og anleggsplan (MTA) og detaljplan for prosjektet.