Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE
Publisert 08.03.2022 , sist oppdatert 17.03.2023

Konsesjonsbehandling av vindkraftverk på land

Konsesjonsbehandlingen av nye vindkraftverk på land ble stanset i april 2019. Stortinget behandlet Meld. St. 28 om endringer i konsesjonsprosessen i desember 2020. I løpet av 2021 og 2022 ble det åpnet for behandling av nye vindkraftprosjekt, men kun dersom vertskommunen samtykker til det. Parallelt jobber flere departementer med å følge opp Stortingets vedtak om endringer i konsesjonssystemet og i den kommunale planbehandlingen. NVE behandler saker etter den eksisterende ordningen inntil alle nødvendige endringer har trådt i kraft.

Status for konsesjonsbehandling av vindkraft

Vindkraftverk må ha konsesjon etter energiloven. Anlegg som består av inntil fem vindturbiner og har samlet installert effekt under 1 MW er fritatt fra konsesjonsplikten.

NVE har plikt til å starte saksbehandlingen når vi har fått både en komplett melding fra tiltakshaver og en bekreftelse på samtykke til at NVE behandler den konkrete meldingen fra vertskommunen. Et slikt samtykke legger ingen føringer for kommunens holdning i den videre konsesjonsbehandlingen.

NVE har ingen hjemmel til å avslutte en sak før vi fatter et positivt eller negativt konsesjonsvedtak, men konsesjonsbehandlingen kan stanse ved at tiltakshaveren trekker saken. Kommunen er en svært sentral høringspart i alle sakens faser, men kan ikke stanse NVEs konsesjonsbehandling ved å trekke tilbake et samtykke. Så sant det ikke kreves endring av lover eller forskrifter, skal NVEs behandling ivareta alle endringer og hensyn som er beskrevet i vindkraftmeldingen (Meld. St. 28 (2019-2020)).

Les OEDs brev om gjenåpning av konsesjonsbehandling her: 

Brev av 17. juni 2021

Brev av 8. april 2022

Dagens plan- og konsesjonsbehandling av vindkraftverk

Det er Kommunal- og distriktsdepartementet og Olje- og energidepartementet som jobber med å følge opp stortingsvedtaket om endringer i konsesjonssystemet og i den kommunale planbehandlingen. Les mer om dette i forslaget fra Kommunal- og distriktsdepartementet og Olje- og energidepartementet til endringer i energiloven og plan- og bygningsloven knyttet til vindkraft på land.

Selv om det ennå ikke er gjort endringer i plan- og bygningsloven, åpner heller ikke dagens lovverk for at vindkraftverk kan bygges i strid med gjeldende kommunale arealplaner. Energimyndighetenes konsesjonsbehandling etter energiloven, som er beskrevet i boksene nedenfor, må derfor koordineres med kommunens saksbehandling etter plan- og bygningsloven. Før NVE kan sende en melding om et nytt vindkraftverk på høring, må kommunen ta stilling til om prosjektet skal behandles gjennom plan eller dispensasjon.

 

NVE har foreslått nye krav for konsesjonsbehandling av vindkraftverk

I mai 2022 leverte NVE en rekke anbefalinger om nye krav og prinsipper til Olje- og energidepartementet. Departementet har uttalt at forslagene er å anse som utvikling av forvaltningspraksis. Det betyr at NVE vil ta i bruk forslagene nedenfor i vår konsesjonsbehandling av konkrete vindkraftsaker.

Forslagene omfatter både grundigere utredninger, og flere nye standardvilkår som minimumsavstand til bebyggelse, maksimal høyde for vindturbinene og kortere frist for utbygging. Det er også foreslått nye prinsipper for bruk av for- og etterundersøkelser, og en prosess for nedlegging av vindkraftverk. Arbeidet er en oppfølging av Stortingsmeldingen om vindkraft på land.

I denne nyhetssaken kan du lese mer om NVEs forslag.

Her finner du alle notatene NVE har levert til OED:
Forslag til mal for nye utredningskrav for vindkraftverk på land
Forslag til mal for nye vilkår i anleggskonsesjoner for vindkraftverk på land
Vurdering av nye prinsipper for for- og etterundersøkelser i vindkraftsaker
Skjerpet vektlegging av miljø og naboer i konsesjonsbehandling av vindkraftverk på land
Forslag til veiledning om nedlegging av landbasert vindkraftverk

Saksgang for konsesjonsbehandling av vindkraft

Trinn 1 - Melding

Alle vindkraftsaker der installert effekt vil overstige 10 MW skal meldes etter forskrift om konsekvensutredninger etter plan- og bygningsloven.

Trinn 2 - Konsekvensutredning (KU)

Etter høring av meldingen fastsetter NVE et konsekvensutredningsprogram (KU-program). KU-programmet beskriver hvilke temaer som tiltakshaver skal utrede nærmere.   

Trinn 3 - Søknad

Dersom tiltakshaver velger å gå videre med prosjektet, skal søknad og gjennomførte konsekvensutredninger sendes til NVE for behandling.

Trinn 4 - Vedtak

På bakgrunn av søknad, konsekvensutredninger, innkomne merknader og NVEs fagkunnskap om vindkraft vurderer NVE saken helhetlig, og fatter vedtak.

Trinn 5 - Klagebehandling

Vedtaket kan påklages av alle med rettslig klageinteresse. Dersom NVE velger å opprettholde vedtaket etter vurdering av klagene, oversendes saken til Olje- og energidepartementet for endelig behandling.

Trinn 6 - Oppfølging av konsesjon

Før tiltakshaver kan starte byggingen må NVE ved Miljøtilsynet godkjenne miljø-, transport- og anleggsplan (MTA) og detaljplan for prosjektet.