Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE
Publisert 01.12.2021

NVE effektiviserer behandlingen av nettkonsesjoner

For å bidra til en mer effektiv behandling av nettkonsesjoner kommer NVE med flere tiltak som skal forenkle prosessen. Særlig i de mindre sakene vil det bli endringer.

Foto: Catchlight/NVE

– Vi gjør nå arbeidet enklere både for de som ønsker å bygge og for NVE. Blant annet åpner vi for mer fleksibilitet i eksisterende transformatorstasjoner, siden endringene i liten grad påvirker andre, sier Inga Nordberg, direktør for energi- og konsesjonsavdelingen i NVE.

NVE endrer også prosessen for midlertidige anleggsveier og gir mer fleksibilitet for anleggskjøring i terrenget. Samtidig vil NVE stramme inn praksisen rundt ekspropriasjonssøknader, slik at utbygger i større grad må forsøke å inngå avtaler med grunneierne før ekspropriasjonssøknaden behandles.

– Vi ønsker å tydeliggjøre ansvaret som utbygger har for å komme fram til minnelige løsninger med grunneiere før sakene sendes til oss. Det kan redusere antallet ekspropriasjonssøknader, og vår saksbehandling blir mer effektiv når det først er gjort et grundig forarbeid lokalt, sier Nordberg.

Mindre saker vil gå raskere

Disse tiltakene vil særlig effektivisere behandlingen av mindre saker. Det betyr ikke at køen for konsesjonsbehandling forsvinner, men vil bidra til at den blir kortere. NVE vil også fortløpende se etter forbedringer i vårt arbeid for at saksbehandlingen skal bli så effektiv som mulig.

Samtidig påpeker Nordberg at grundig konsesjonsbehandling er viktig og vil ta tid.

–  Når det skal bygges ut store nettanlegg trenger vi fremdeles omfattende demokratiske prosesser som ivaretar alle hensyn både når det gjelder mennesker, miljø- og samfunnsinteresser. Dette er viktig å prioritere, selv om det tar tid, avslutter Nordberg.


Bakgrunnsinfo om endringene

Ny praksis for endringer i transformatorstasjoner

En viktig endring er at det blir mer fleksibilitet til å gjøre endringer i eksisterende transformatorstasjoner. Helt konkret vil det bli mer fleksibilitet for endring av komponenter og bygningstiltak. I eksisterende transformatorstasjoner vil de som eier stasjonen kunne øke transformatorytelsen og endre antall bryterfelter. Forutsetningen er at spenningsnivået ikke heves, at det gjøres innenfor dagens transformatorceller og at det ikke gjøres arealmessige endringer på stasjonen. Nybygg og endringer av eksisterende bygg opp til 50 m2, vil også kunne gjennomføres.

Dette betyr at NVE gir nettselskapene mer tillit til at de gjør de rette investeringene til rett tid i mindre saker. Noe som vil gi raskere behandling og etter hvert redusere antall saker til behandling.

Anleggsveier og anleggskjøring

Tiltakene som tidligere har blitt vurdert i konsesjonsprosessen skal flyttes til fasen etter konsesjonsvedtak. Det er i den delen av arbeidet at detaljplanen for anleggene behandles. Dette påvirker blant annet midlertidige anleggsveier, rigg- og anleggsplasser og ekspropriasjonstillatelse i forbindelse med disse. Dette skal nå søkes om samtidig som miljø-, transport- og anleggsplanen, ikke sammen med konsesjonssøknaden, slik praksis er i dag. Med denne endringen forventer NVE mindre behov for endringssøknader i detaljplanleggingsfasen, og færre ekspropriasjonssøknader.

Endringene vil også gi større fleksibilitet til entreprenør og utbygger ved å gi tillatelser til kjørespor innenfor en 100 meter bred korridor, der de kan finne den løsningen som er best egnet. Hvis det skal gjøres endringer utover korridoren på 100 meter vil det fortsatt være krav om å søke. NVE vil også i større grad vurdere behovet for miljø-, transport- og anleggsplan i mindre saker.

Godt forarbeid fra søker

Godt forarbeid fra søker legger grunnen for effektiv saksbehandling. I saker med få berørte grunneiere vil NVE framover kreve at søkerne legger ved dokumentasjon på at de har forsøk å inngå minnelige avtaler med grunneierne. NVE viser til sin veileder og påpeker at utbygger må hente inn ekstern ekspertise på områder der de selv mangler kompetanse.

Alle tiltakene vil bli satt i gang umiddelbart for nye saker. Det vil i løpet av kort tid bli sendt ut et brev der det orienteres om nærmere detaljer. Dette vil også bli lagt ut på NVE sine nettsider. NVE ber om at søkere avventer spørsmål om hvordan dette skal gjennomføres i praksis, til de har mottatt brevet.

Kontakt

Pressevakt 
Tlf: 48 99 76 67 (ikke sms)