Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE

Vannuttak fra Kaldvella og tilrettelegging for fiskevandring

  1. Fullført Under behandling
  2. Fullført På høring
  3. Ikke fullført Ferdig behandlet
Registreringsnummer
8314
Saksnummer
201837566
Overordnet sakstype
Andre inngrep
Sakstype
Vannuttak
Underordnet sakstype
Overflatevann
Formål
Akvakultur
Status
Gjeldende konsesjon
Vedtaksdato
02.03.2021
Tiltakshaver
Ukjent
Fylke
Trøndelag
Kommune
Melhus
Vassdragsområde
122.A4Z

Søknad om tillatelse til uttak av vann til  fiskeoppdrett og tilrettelegging for fiskevandring ved Settefiskanlegget Lundamo avdeling Ler i Melhus kommune, Trøndelag

Kultiveringsanlegget på Ler er et eksisterende anlegg som NVE har kalt inn til konsesjonsbehandling etter vannressursloven § 66, tredje ledd fordi anlegget slik det er bygget, er til vesentlig miljøulempe. Vannuttaket til kultiveringsanlegget er fra Kaldvella. Kaldvella er ei sideelv til Gaula, og viktig gyte- og oppvekstområde for sjøørret.

To terskler i elva, den ene anlagt i forbindelse med inntakskonstruksjonen til kultiveringsanlegget, mens den andre er rester etter et gammelt kraftverk, er vandringshinder for fisk i Kaldvella. AS Settefiskanlegget Lundamo søker om å bygge fiskepassasje forbi den ene terskelen, mens den andre skal rives. Tiltakene vil føre til at 24 000 m2 elvestrekning oppstrøms tersklene blir tilgjengelig for sjøørret. Deler av dette arealet er godt egnet som gyte- og oppvekstområde for sjøørret.

Det er også søkt om tillatelse til et vannuttak på inntil 66 l/s fra Kaldvella. Dette er et lavere vannuttak enn i dag, men i tråd med forventet fremtidig vannbehov for kultiveringsanlegget.