Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE

Nye Koksa transformatorstasjon med nettilknytning

  1. Ikke fullført Under behandling
  2. Ikke fullført På høring
  3. Ikke fullført Ferdig behandlet
Tiltakshaver
ELVIA AS
Sakstype(r)
Nett
Saksnummer
202115085
Status
Søknad
Dato
06.07.2022
Fylke
Oslo, Viken
Kommune
Oslo, Bærum

NVE har mottatt endringssøknad fra Elvia AS for nye Koksa transformatorstasjon på Fornebu i Bærum kommune. 

Elvia søker om en justert utforming og plassering av ny transformatorstasjon etter alternativ 11.D – delt stasjon. Alternativet innebærer en todelt stasjon der hovedbygget plasseres ved grøntkolle i Rolfsbuktveien. Transformatorbygget plasseres øst for hovedbygget i en ny kunstig kolle på østsiden av dagens adkomstvei.

Permanent kabeltrasé for nye 132 kV kabler samt midlertidige anleggsarealer er også justert noe i endringssøknaden sammenlignet med opprinnelig søknad.

Elvia begrunner søknaden med at strømforbruket på Fornebu er forventet å øke mye i årene fremover som følge av planlagt utbygging av boliger, næringsbygg og den nye Fornebubanen. Elvia må også planlegge for økt forbruk som følge av elektrifisering av transport (el-biler, el-busser, landstrøm). Dagens Fornebu transformatorstasjon har ikke tilstrekkelig kapasitet til å forsyne dette økte behovet og det er ikke mulig å utvide denne stasjonen ytterligere.

Bakgrunn

Elvia søkte i oktober 2021 om konsesjon for å bygge og drive nye Koksa transformatorstasjon ved Rolfsbuktveien på Fornebu. Elvia begrunnet søknaden med at strømforbruket er forventet å øke mye i årene fremover som følge av planlagt utbygging av boliger, næringsbygg og den nye Fornebubanen. NVE gjennomførte offentlig høring av søknaden i perioden november 2021–januar 2022.

NVE mottok ti uttalelser til søknaden der flere var kritisk til omsøkt plassering av ny stasjon. Statsforvalteren i Oslo og Viken fremmet innsigelse ut fra hensynet til nasjonale naturverdier, og de ba om konsekvensutredning av utvalgte naturtyper og rødlistearter i tiltaksområdet. Bærum kommune fremmet også innsigelse av hensyn til landskap, grøntstruktur og naturmangfold.

NVE gjennomførte innsigelsesmøte med Bærum kommune, Statsforvalteren og Elvia den 02.03.2022.


Merknad 10.12.2021: NVE har etter en nærmere vurdering og i samråd med Elvia besluttet å offentliggjøre vedlegg 9 til søknaden. Dette er risiko- og sårbarhetsanalysen av omsøkt alternativ og alternativ 14. NVE vurderer at hensynet til meroffentlighet må tillegges vekt i dette tilfellet, og at dokumentet ikke har noen egentlig skjermingsverdi etter kraftberedskapsforskriften § 6-2. Vedlegget er tilgjengelig på høyre side.

Merknad 12.01.2022: Mottatte høringsuttalelser er nå tilgjengelig til høyre. Flere av høringspartene har fått forlenget høringsfrist, deriblant Bærum kommune. Uttalelsene vil publiseres fortløpende etter hvert som NVE mottar disse.

Merknad 28.11.2022: Offentlig høring av endringssøknaden ble gjennomført høsten 2022. Innkomne høringsuttalelser samt Elvias kommentarer til uttalelsene kan lastes ned på høyre side.