Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE

Smisetfossen kraftverk

  1. Fullført Under behandling
  2. Fullført På høring
  3. Ikke fullført Ferdig behandlet
Registreringsnummer
8475
Saksnummer
202001387
Overordnet sakstype
Vannkraft
Sakstype
Ny vannkraft
Status
Avslått søknad
Vedtaksdato
08.04.2022
Tiltakshaver
NEAS AS
Fylke
Møre og Romsdal
Kommune
Sunndal
Vassdragsområde
111.5B4
Søkt produksjon
4,01 GWh

Smisetfossen kraftverk i Ålvundelva

NVE kan i medhold av vannressursloven § 35, post 8, avslå en søknad om konsesjon til vannkraftutbygging i et vernet vassdrag, dersom det er helt klart at hensynet til vassdragsvernet taler imot, jf. § 35, post 5. Basert på foreliggende søknad med miljørapport, innkomne høringsuttalelser og egne erfaringer, avslår NVE søknaden. Det planlagte kraftverket vil etter NVEs syn komme i konflikt med verneverdiene i vassdraget. Tiltaket vil føre til en vesentlig endring av naturlig vannføring i Smisetfossen. Tiltaket vil også, gjennom store tekniske inngrep, ha negative konsekvenser for det vernede vassdragets verdier knyttet til landskap. Konsesjon kan ikke bli gitt i strid med verneverdiene, jf. vannressursloven §§ 34 og 35, post 5 og 8. På grunn av tiltakets plassering og verneverdienes art, er det NVE sin vurdering at de negative konsekvensene ikke kan avbøtes med tiltak.