Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE

132 kV kraftledning Strand-Finnøy-Nordbø og Finnøy og Tau transformatorstasjon

  1. Ikke fullført Under behandling
  2. Ikke fullført På høring
  3. Ikke fullført Ferdig behandlet
Tiltakshaver
LNETT AS
Sakstype(r)
Nett
Saksnummer
202210862
Status
Melding
Dato
24.05.2022
Fylke
Rogaland
Kommune
Stavanger, Strand

NVE har motteke melding og forslag til utgreiingsprogram frå Lnett AS om ein ny 132 kV kraftleidning mellom Strand, Finnøy og Rennesøy i Rogaland fylke og nye Tau og Finnøy transformatorstasjoner. Anleggene er planlagd i kommunane Stavanger og Strand i Rogaland.

Lnett melder fleire alternative leidningstrasear og plasseringar av dei nye transformatorstasjonane, og dei grunngjev meldinga med at det er naudsynt å fornye gamle anlegg, auke kapasiteten i nettet og betre forsyningstryggleiken.

NVE har sendt meldinga og Lnett sitt forslag til utgreiingsprogram på høyring til ei rekkje høyringsinstanser, inkludert kommunane anlegga er planlagd i.