Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE
Publisert 01.06.2022 , sist oppdatert 21.06.2022

Konsesjonsbehandling og lovverk

Myndigheten til å gi konsesjon til vindkraftverk til havs ligger hos Olje- og energidepartementet (OED). Det er også OED som vil være mottaker av meldinger og søknader om vindkraftverk til havs. NVE vil bistå OED med faglige råd i konsesjonsprosessen, og myndigheten til å godkjenne detaljplaner for anleggene ligger hos NVE. For mer informasjon om søknadsprosessen for havenergianlegg henviser vi til OED som konsesjonsmyndighet. 

Lovverk

Vindkraftverk til havs som planlegges innenfor grunnlinjen omfattes av energiloven. Anlegg som planlegges utenfor grunnlinjen omfattes av havenergiloven

Grunnlinjen er en tenkt linje mellom de ytterste holmene og skjærene langs norskekysten. Før 2010 var ikke etablering av vindkraftverk utenfor grunnlinjen regulert av norsk lov. Dette var bakgrunnen for havenergilova som ble vedtatt 1. juli 2010.

Saksbehandlingsgebyr

Ifølge Havenergilovforskriften § 5 skal det betales inn et saksbehandlingsgebyr til Staten v/NVE. NVE vil sende ut faktura når det er besluttet å starte saksbehandlingen. Saksbehandling av meldingen starter ikke før innbetaling er mottatt. Gebyret er fastsatt til 100 000 kroner.

Kartinformasjon

Ved oversendelse av melding og prosjektspesifikt utredningsprogram skal tiltakshaver sende kartfiler som viser tiltaket.

Følgende skal bli sendt inn:

  • To shapefiler:
    • Shapefil 1: planområdet som polygon (ikke polyline)
    • Shapefil 2: nettilknytning som linjer og punkt

Shapefilene skal ikke inneholde andre objekter, da vi kun registrerer planområdet i vår database. Objektene trenger ikke å ha andre egenskaper enn selve geometrien. Shapefilene må være georeferert i Euref’89 UTM sone 33 (wkid = 25833).

Husk at en shapefil egentlig består av flere filer; .shp .dbf .shx .prj  Den kan ha flere filer, men disse fire er minstekrav for at det skal være en fungerende shapefil.

Innkomne meldinger vil bli vist her på NVEs nettsider og i NVEs kartløsning.

Kontaktperson