Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE
Publisert 10.02.2012 , sist oppdatert 09.11.2021

Innmelding av farekartlegging

For å få bedre oversikt over allerede kartlagte områder er det ønskelig at kommuner sender rapporter og faresonekart til NVE.

Innmelding av skredfareutredninger (bratt terreng)

NVE ønsker tilgang til alle skredfareutredninger, både rapport og eventuelle kartlagte faresoner.

Rapporter og faresoner bes oversendt (pdf-format og filgeodatabase/sosi-/shape-format) via eget skjema for innmelding av naturfareutredninger.Skjemaet bruker Altinn for innlogging. Du logger deg på med din private bruker, men for å bruke skjemaet må du få tilgang fra din organisasjon og  inneha riktig rolle. Hør med din organisasjon sin IT-avdeling.

Les mer om faresonekartlegging i bratt terreng.

Innmelding av flomfareutredninger

NVE ønsker tilgang til alle flomfareutredninger og eventuelle kartlagte flomsoner.

Rapporter og faresoner bes oversendt (pdf-format, filgeodatabase/sosi-/shape-format) via eget skjema for innmelding av naturfareutredninger.Skjemaet bruker Altinn for innlogging. Du logger deg på med din private bruker, men for å bruke skjemaet må du få tilgang fra din organisasjon og  inneha riktig rolle. Hør med din organisasjon sin IT-avdeling.

For å publisere faresoner for flom i den nasjonale databasen er det visse krav til leveranse:

 • Må fylle ut et eget excelskjema med informasjon om prosjektet. Excelskjemaet brukes direkte i importrutinen når flomsoner legges inn i databasen. Excelskjemaet lastes opp under vedlegg i innmeldingsløsningen.
 • Må være vektordata (ikke raster), enten som shapefiler, sosi-filer eller i filgeodatabase.
 • Må ha polygon for:
  • Flomsonene: flomareal for hvert gjentaksintervall
  • Analyseområdet: det området som er analysert/kartlagt
  • Tverrprofil (med vannstander for hvert gjentaksintervall) – gjelder kun ved 1D vannlinjeberegning
  • Flomhøydekurver for hvert gjentaksintervall (vannstand) – gjelder kun ved 2D vannlinjeberegning

Les mer om kartlegging av flomfare.

Innmelding av kvikkleirekartlegging

NVE ber om at rapportering av soneutredninger gjøres ved å bruke digital innmeldingsløsning for kvikkleiresoner.

Det er ønskelig at alle nye og reviderte faresoner rapporteres inn til NVE for å oppdatere NVE Atlas.

Det bes om at følgende rapporteres:

Faresonekart i din kommune