Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE
Publisert 02.06.2022 , sist oppdatert 13.03.2023

Virkninger på kraftsystemet av ulike nettløsninger for vindkraft til havs

NVE har fått i oppdrag av Olje- og energidepartementet å vurdere hvordan ulike nettløsninger for vindkraft til havs i Sørlige Nordsjø II vil påvirke det norske kraftsystemet. 

 

NVE og RME har hvert sitt oppdrag om havvind, som skal overleveres samlet til statsråden. Vi er i dialog med OED om publiseringsdato, og regner med at de to rapportene blir tilgjengelig for alle innen påske.

Dette ser vi på i oppdraget 

Analysen skal vurdere virkninger på kraftsystemet frem mot 2050, for ulike alternativer. Virkninger skal vises for årene 2030, 2040 og 2050 og vurderes for ulike værår.

I oppdraget er vi bedt om å vurdere virkningene på det norske kraftsystemet ved disse nettløsningene: 

  1. Vindkraftverk til havs knyttet radielt til Sør-Norge
  2. Vindkraftverk til havs knyttet radielt til Sør-Norge og radielt til et annet land
  3. Vindkraftverk til havs knyttet radielt til et annet land uten tilknytning til Norge
  4. Alternativer med hybrid forbindelse som kan medføre netto import av kraft til Norge

I analysen for Sørlige Nordsjø II forutsetter vi at 1400 MW er koblet direkte til Norge med en radial (fase 1). For fase 2, med ytterligere 1400 MW, skal vi vurdere ulike nettløsninger. Det betyr at kraften fra fase 2 kan sendes enten kun til Norge, både til Norge og et annet land (hybrid løsning) eller kun til et annet land. Vi bruker 1400 MW i analysen fordi kraftsystemet skal tåle et enkelt bortfall av kraft på 1400 MW. 

For hybride forbindelser ber OED oss vurdere ulike alternativer for dimensjonering av kabler, altså hvor mye effekt (MW) som kan overføres på kablene. Oppdragsteksten ber oss vurdere dimensjoneringsalternativer som medfører netto import av kraft til Norge. Med dette menes alternativer der summen av kraft som kommer til Norge via hybridforbindelsen, er høyere enn summen av kraft som går fra Norge.

For å få illustrert hvordan de ulike nettløsningene påvirker kraftsystemet, må alternativet med hybrid forbindelse også sammenlignes med virkningene av en ordinær mellomlandsforbindelse.

Analysen skal baseres på NVEs langsiktige kraftmarkedsanalyse, med sensitivitetsanalyser som skal illustrere et utfallsrom for viktige variabler. For å redusere antall beregningsalternativer er vi bedt om å vurdere en hensiktsmessig kategorisering av sensitiviteter.

Vi bes også se på ulik utvikling i kostnadene for vindkraft til havs. 

Fullstendig oppdragstekst er tilgjengelig i boksen til høyre på denne siden.

Vi samarbeider med Statnett 

NVE skal samarbeide med Statnett om oppdraget. Vi har bedt om bistand fra Statnett på en rekke ulike spørsmål, og Statnett skal levere en egen underlagsrapport på dette. Statnett skal blant annet vurdere hvordan utbygging av fase II i Sørlige Nordsjø II, med ulike nettløsninger, påvirker:

a) Systemdriften i NO2 og omkringliggende prisområder

b) Behovet for interne nettforsterkninger i Norge

c) Forsyningssikkerheten i det norske kraftsystemet

I tillegg skal Statnett vurdere ulike mulige tekniske nettkonsept for de forskjellige nettløsningene, og sammenlikne kostnadene knyttet til disse.

Rapporten vil være en del av NVEs oppdragsbesvarelse, men det vil gå tydelig fram at Statnett er ansvarlig for leveransen. 

Fullstendig oppdragstekst til Statnetts oppdrag er tilgjengelig i boksen til høyre på denne siden.

 

Tidsplan

Oppdraget til NVE er viktig for å sikre kunnskap om hvordan vi på best mulig måte kan koble havvind til det norske kraftsystemet. Kompleksiteten i prosjektet gjør det nødvendig å gjøre en overordnet screeninganalyse først, for deretter å detaljanalysere noen alternativer. Dette gir behov for å bruke noe mer tid. OED støtter dette, også i lys av at dette ikke påvirker arbeidet med å åpne områder på norsk kontinentalsokkel. 

NVE har derfor fått utsatt frist i prosjektet. En endelig rapport for prosjektet leveres medio februar, men resultatene fra analysene vil overleveres departementet og presenteres medio desember slik at resultatene allerede da kan benyttes til videre arbeid.

Arbeidet er delt opp i ulike faser:

  1. En screeninganalyse med forenklet modell - som har til formål å hjelpe med å velge ut hvilke alternative nettløsninger og sensitiviteter som er viktige å studere mer inngående i detalj.
  2. En detaljert analyse med fullt modellapparat – som gjennomføres på de utvalgte nettløsningene med ulike scenario- og sensitiviteter.   
  3. Sammenstilt rapport – som dokumenterer metodikk, forutsetninger og resultater.

Frister: 

Desember 2022: Presenterer resultater og konklusjoner. 

Februar 2023: Ferdigstilt rapport. 

NVE og RME har hvert sitt oppdrag om havvind, som skal overleveres samlet til statsråden. Vi er i dialog med OED om publiseringsdato, og regner med at de to rapportene blir tilgjengelig for alle innen påske.

Kontaktperson

Oppdragsbrev og bestillingen til Statnett