Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE
Publisert 02.07.2020 , sist oppdatert 03.07.2020

Bremangerlandet vindkraftverk – NVE ber Olje- og energidepartementet (OED) vurdere endret ilandføringssted og transportløsning

Bremangerlandet Vindpark AS har søkt om konsesjonsendringer og godkjenning av detaljplan og miljø-, transport- og anleggsplan (MTA) for en ny utbyggingsløsning for vindkraftverket sammenlignet med løsningen som lå til grunn for konsesjonsvedtaket i 2017.

Én av de omsøkte konsesjonspliktige endringene er endring av sted for ilandføring og transportløsning.

NVE avslo konsesjonssøknaden for Bremangerlandet vindkraftverk den 01.12.2015. Avslagsvedtaket ble påklaget, og OED ga endelig konsesjon. NVE legger til grunn at OED i klagevedtaket fra 06.06.2017 har tatt endelig stilling til ilandføringssted og at transporten skal foregå fra Smørhamn til Oldeide. NVE oversender derfor den delen av søknaden om konsesjonsendring som gjelder endret ilandføringssted og transportløsning til OED for videre behandling som en begjæring om omgjøring av OEDs vedtak fra 06.06.2017. Brevet kan lastes ned her.

NVE vil vente med vedtak av detaljplan/MTA til etter at begjæringen om omgjøring er avklart av OED.

Sakens dokumenter kan lastes ned på konsesjonssaken.