Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE
Publisert 25.08.2022 , sist oppdatert 26.08.2022

Får tillatelse til utbygging av Lindås transformatorstasjon

NVE har gitt Statnett og BKK Nett tillatelse til å gjennomføre en rekke endringer i Lindås transformatorstasjon, som ligger i kommunene Alver og Austrheim. Det gis både konsesjon til en utbygging av transformatorstasjonen, og en ny kraftledning til Mongstad.

Lindås transformatorstasjon (foto: BKK Nett).

Både kraftledningen og endringene i Lindås transformatorstasjon vil bidra til å sikre strømforsyningen i området og legge til rette for at flere forbrukere kan tilknytte seg strømnettet.  

Statnett bygger ut dagens stasjon 

Statnett har fått konsesjon til å bygge og drive en ny transformatorcelle i den eksisterende transformatorstasjonen på Lindås. I tillegg har de fått tillatelse til å bygge et nytt lagerbygg, installere en ny reaktor og sprenge ut areal innenfor dagens stasjonsgjerde i vest. Dette skal legge til rette for en fremtidig utvidelse av transformatorstasjonen.  

Ny transformatorstasjon og kraftledning 

BKK Nett har fått tillatelse til å bygge og drive en ny transformatorstasjon, med øvre spenningsnivå 132 kV, i tilknytning til Statnetts stasjon. I den forbindelse får de også konsesjon til en ny 1,2 km lang kraftledning som skal gå fra den nye transformatorstasjonen til Mongstad transformatorstasjon. 

Begrensede konsekvenser 

NVE mener at utbyggingen vil gi få negative virkninger for allmenne og private interesser, og det vil i liten grad fortrenge annen arealbruk. Transformatorstasjonen og den nye ledningen blir heller ikke synlig fra boligbebyggelsen i vest, og synes kun på avstand fra industribebyggelsen i øst og fra deler av turstien på Litlåsfjellet. BKK Nett kommer også til å rive deler av en eksisterende kraftledning, tilsvarende lengden på den nye kraftledningen.  

Den nye transformatorstasjon skal bygges i et område som allerede er preget av utbyggingen av Statnetts transformatorstasjon. NVE mener videre det er positivt at naturen vil gro til i området rundt den gamle ledningen som skal rives. 

Les mer om tillatelsene som er gitt til Statnett og BKK Nett .   

Kontakt

Lisa V. Hammer, seksjonssjef
tlf. 41 90 65 23

Tor Carlsen, seniorrådgiver
tlf. 45 73 84 08