Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE
Publisert 21.10.2021 , sist oppdatert 22.10.2021

NVE gir konsesjon til ny kraftledning og transformatorstasjon i Hamarøy kommune

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) gir Kystnett AS tillatelse til å bygge en 66 kV kraftledning fra Ulvsvåg til Bognes. Det gis også konsesjon til en ny transformatorstasjon på Bognes i Hamarøy kommune i Nordland. Tiltaket gjør at Statens Vegvesen kan elektrifisere fergestrekningene fra Bognes.

Illustrasjon ny Bognes transformatorstasjon. Kilde: Norconsult

Kraftledningen vil bli om lag 16 km lang, mens ny transformatorstasjon på Bognes vil ha en grunnflate på om lag 100 kvadratmeter og en adkomstvei på rundt 100 meter. Kraftledningen vil i hovedsak gå i utmark, men vil ha nærhet til bebyggelse ved Ulvsvåg, Storjord og Bognes. Med de tilpasningene som er foreslått mener NVE at virkningene for allmenne og private interesser er akseptable.

Mangler kapasitet i dagens nett

Det er ikke tilstrekkelig kapasitet i nettet for å elektrifisere fergesambandene fra Bognes. Dersom Statens vegvesen skal elektrifisere fergedriften fra Bognes må nettkapasiteten derfor økes. Den nye ledningen og transformatorstasjonen vil også gjøre det mulig å tilknytte økt forbruk til ladeinfrastruktur for kjøretøy ved Bognes fergekai.

Tilpasninger for naturmangfold og lokalbefolkningen på Bognes

NVE har satt flere vilkår for å redusere virkningene på naturmangfoldet, som begrenset skogrydding i det kartlagte lungeneversamfunnet fra Nøkkvatnet til Trollbotn. NVE har også satt vilkår for å redusere kraftledningens synlighet for lokalbefolkningen inn mot Bognes.

Detaljplan skal godkjennes

NVE har satt vilkår om at Kystnett skal utarbeide en miljø-, transport- og anleggsplan som skal beskrive hvordan anleggsarbeidet skal gjennomføres for å redusere negative virkninger. Planen skal godkjennes av NVE før anleggsstart, og er forpliktende for entreprenør og byggherre.

NVE forutsetter at Kystnett forsøker å inngå minnelige avtaler med grunneiere og rettighetshavere, men gir samtidig samtykke til ekspropriasjon av grunn og rettigheter til bygging av anleggene dersom en ikke kommer til enighet om minnelige avtaler.   

Du kan lese mer om NVEs begrunnelse i dokumentet "bakgrunn for vedtak" som finnes på sakens konsesjonsside.

 

Kontakt

Seksjonssjef, Lisa Vedeld Hammer
Tlf: 41906523

Saksbehandler, Herman Lange Johnsen 
Tlf: 22959827